کاربرد ترموکوپل کجاست ؟

ترموکوپل کاربرد زیادی در صنعت دارد و مورد استفاده فراوان قرار می گیرند.

بیشتر کاربرد آنان را می توان در صنایع نام برد از جمله تولیدات وسابل گازسوز. از ترموکوپل برای ایمن سازی لوازم گاز سوز در مواردی که شعله گاز به دلایلی خاموش گردد، جهت قطع کردن گاز و جلوگیری از پخش گاز از آن استفاده می‌کنند.

ترموکوپل به دلیل ایجاد ولتاژ و جریان الکتریسته در اثر دریافت گرما ، ابزار بسیار مفیدی در کنترل حرارت یا استفاده بعنوان کنترل کننده است.

 

کاربرد ترموکوپل